Kestel Nâm-ı Diğer Nâzilli Kazâsı Avârız Defteri Hicrî 1111 - Mîlâdî 1699 Nâzilli Târîhinin Kaynakları I

Yazarlar

Yavuz Akbaş

Özet

Bu çalışma, 14-17. asırlarda Nâzilli ve havâlisine bir bakış, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde muhâfaza edilen H. 1111/ M. 1699 târihli Nâzilli Kazâsı Avârız Defteri’nin tahlîli, yeni harflere aktarılan metni, tıbkıbasımı ve vesika eklerinden ibarettir. Bu kıymetli defter, Nâzilli (Kestel) Kazâsı mahalle ve köylerindeki avârız-hâne mükelleflerinin isimlerini, askerî sınıf mensuplarının görevlerini ve muhtelif vaziyetlerini bildirmektedir. 17. asır Nâzilli târihinin önemli kaynaklarından olan defterde, günümüzde mevcudiyetine tesadüf edilemeyen, zamanın eskitip yok ettiği birçok Nâzilli mahalle ve köyü bulunmaktadır. Osmanlı gündelik hayatının mühim unsurlarından şahıs adları, meslekler ve sânlar da, üç asırdan uzun zamân evvel Nâzilli’de gündelik hayâtın ipuçlarını vermektedir. Nâzilli mahalleleri ve köy adlarına dâir en doğru okumayı vermek adına, kitâbın Giriş Bölümü’nden itibâren Aydınili’nin Tapu Tahrîr Defterleri yanında, birçok Avârız Defteri’nden fâidelenilmiştir. Yine Giriş Bölümü’nde, H. 935/1528- 1529 ve H. 981/1573-1574 târihli Tahrîr Defterleri, Kâdî Sicilleri, Mühimme Defterleri, Osmanlı Târihleri ve Seyahatnâme gibi kaynaklarla, Nâzilli şehri ve yöresinin sosyo-ekonomik hayatı tasvir edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle, bu küçük çalışmanın kitap yapılmasını destekleyen Abdülmecit AKBAŞ’a ve çalışmayı inceleyerek görüşlerini paylaşan Osmanlı Târihçisi Prof. Dr. Feridun EMECEN’e teşekkür ederim. Bir defterdeki eksik sayfayı tarafıma ulaştıran Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanlarına da, ayrıca teşekkür ederim. Osmanlı Devri’nde Nâzilli ve yöresi ile alâkalı çalışmalara, küçük de olsa katkısı olması dileğiyle. Noksan ve kusurlarımın afvı müsterhâmdır.

İndir

Yayınlanan

16 Ağustos 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7275-93-4

Publication date (01)

2020