Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi III

Yazarlar

Ömer Kurtipek (ed)
Yusuf Ünal (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Şiddetli Pulmoner Hipertansiyonlu Hastada Nonkardiyak Cerrahi Anestezisi Yönetimi
  Hakan Temel, Emel Gündüz
 • Nazal Entübasyona Bağlı Komplikasyon: Hipertrofik Alt Konka Rezeksiyonu
  Hatice Akpınar
 • Masif Hemoptizide Anestezi ve Yoğun Bakım Yönetimi
  Murat Bıçakcıoğlu
 • Postoperatif Yağ Embolisi Sendromuna Klinik Yaklaşım
  Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık
 • Atriyal Trombüs ve Masif Pulmoner Tromboemboliye Cerrahi Yaklaşımda Anestezi Yönetimi
  Hatice Betül Altınışık, Mihrican Sayan
 • Spontan İntrakranial Hipotansiyonu Olan Hastada Kan Yaması Uygulaması – Olgu Sunumu
  Ahmet Kacıroğlu
 • Torakoabdominal Aort Anevrizması (Crawford Tip V) Cerrahisinde Anestezi Yönetimi ve Medulla Spinalis İskemisinin Önlenmesi
  Mustafa Levent Çetin
 • Ağız Açıklığı Kısıtlı Pediyatrik Hastada Anestezi Yaklaşımı
  Fatih Oluş, Hüseyin Babun
 • Kalıtsal Metabolik Hastalığı Olan Hastanın Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi Yönetimi
  Zeynep Ersoy
 • Nefronofitiz Tanılı Çocuk Olguda Renal Transplantasyon Cerrahisinde Preemptif Analjezi Amacıyla Quadratus Lumborum Plan Bloğu Uygulaması ve Anestezi Yönetimi
  Fatma Acil
 • Femur Fraktürü Tespit Edilen Nörofibromatozisli Bir Hastada Anestezi Yönetimi
  Reşit Saruhan
 • Maksillofasyial Travmalı Hastalarda Havayolu Yönetimi
  Erhan Gökçek
 • Prader-Willi Sendromlu Çocuk Hastada İşitsel Beyin Sapı Tepkisi (ABR/BERA) Testi Sırasında Anestezi Yönetimi-Olgu Sunumu
  Mustafa Dikici
 • Williams Sendromlu Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
  Hasan Özal, Esra Mercanoğlu Efe
 • Kromozomda Delesyon Olan ve Postoperatif Kanama Öyküsü Olan Pediatrik Hastada Peroperatif Anestezi Yönetimi; Olgu Sunumu
  Nurhan Eren
 • Byler Hastası Pediatrik Olguda Anestezi Yönetimi
  Emine Kılınç, Meltem Kipri, Esra Çalışkan
 • Nöroblastom Cerrahisi Yapılan Pediatrik Hastada Ultrasonografi Kılavuzluğunda Erektör Spina Plan Bloğuyla Ağrı Yönetimi
  Necmiye Ay
 • Gastroşizisli Bir Hastada Genel Anestezi Yönetimi
  Gökhan Erdem
 • Klinefelter Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi
  Tuna Albayrak
 • Psödokolinesteraz Enzim Eksikliği Sebebiyle Uzamış Apne
  Bilge Olgun Keleş
 • Leigh Sendromlu Hastada Anestezi ve Yoğun Bakım Yönetimi
  Semih Başkan, Behiye Deniz Kosovalı, Nevzat Mehmet Mutlu, Belgin Akan, Derya Gökçınar
 • Myastenia Graviste Anestezi Yönetimi ve Yoğun Bakım Takibi
  Murat Bıçakcıoğlu
 • Bernard Soulier Sendromlu Hastada Anestezi Yaklaşımı
  Nisan Taş, Esra Uyar Türkyılmaz
 • Hungtington Koreli Hastada Anestezi Yönetim
  Büşra Sözen
 • Akut Batın Cerrahisi Geçiren Lımb Gırdle Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi – Olgu Sunumu
  İrem Aydoğmuş, Zeynep Karaman
 • Marfan Sendromu Tanılı Olguda Aynı Operasyonda Sinüs Valsalva Anevrizması, Pektus Ekskavatum ve Pnömotoraks Tamiri İçin Anestezi Yönetimi
  Tuğba Yücel
 • Laparoskopik Kolesistektomi Cerrahisi Yapılan Amyotrofik Lateral Skleroz Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi
  İrem Durmuş
 • Spinal Kord Stimülatörü Bulunan Hastada Anestezi Yönetimi
  Canan Tiryaki
 • Vagal Sinir Stimülasyonu Yapılan Olguda Anestezi Yönet
  Serpil Bayındır
 • Oturur Pozisyonda İntraoperatif Venöz Hava Embolisi Gelişen Bir Olguda Anestezi Yönetimi
  Mustafa Muhlis Alparslan
 • Uyanık Kraniotomide Skalp Bloğu
  Funda Atar
 • Uyanık Kraniyotomi İle Rekürren İntrakraniyal Kitle Operasyonu Planlanan Olguda Anestezi Yönetimi
  İrem Aydoğmuş
 • Genel Anestezi Altında Oftalmik Cerrahi Geçiren Geriatrik Hastada Postoperatif Gelişen Serebro Vasküler Olay (SVO) ve Yönetimi
  Beyhan Güner
 • İnternal Juguler Ven Kateterizasyonun Subaraknoid Penetrasyonu ve Komplikasyon Yönetimi
  Meliha Orhon Ergün, Seniyye Ülgen Zengin
 • Kan Transfüzyonuna Bağlı Anafilaksi Gelişen Pediatrik Hastada Anestezi Yönetimi
  Ahmet Tuğrul Şahin
 • Karotis Endarterektomi Cerrahisine Rağmen Gelişen Akut İnme: Peroperatif Anestezi Yönetimi
  Mustafa Levent Çetin, Cihan Sedat Aytünür
 • Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonunda Gelişen Aort Yaralanmasında Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
  Ela Erten
 • Endotrakeal Entübasyon Sırasında Vokal Kord Polip Aspirasyonu Olan Hastada Anestezi Yönetimi
  Merve Bulun Yediyıldız
 • İntraoperatif Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Gelişen Hastada Anestezi Yönetimi
  Elif Beyza Baskan, Ahmet Onat Bermede
 • Opere Dil Skuamoz Hücreli Karsinomu, Agnatisi ve Beklenen Zor Havayolu Olan Bir Olguda Acil Retrograd Endotrakeal Entübasyon İle Zor Havayolu Yönetimi
  Hasan Özal, Esra Mercanoğlu Efe
 • Kistik Fibrozis Tanılı Yoğun Bakım Hastasında COVID-19’un Seyri: Olgu Sunumu
  Aylin Parmaksız
 • İleri Derece Akciğer Tutulumu Olan Kistik Fibrozis Tanılı Hastanın Acil İleus Cerrahisinde Rejyonel Anestezi Yönetimi
  Nesibe Haliloğlu Daşdan
 • Akut Apendektomide Transvers Abdominis Alan Blok ile Anestezi Yönetimi
  Kadir Teoman Etikcan
 • Fasyotomi Sonrası Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde İnfraklviküler Blok Uyguluması: Olgu Sunumu
  Mustafa Dikici
 • Kalça Protezi Planlanan Hastada Peng Bloğu: Olgu Sunumu
  Ali Genç
 • Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulanan Total Diz Protezi Hastasında İnatçı Hipotansiyonun İntravenöz %20 Lipid Solüsyonu ile Tedavisi
  Onur Baran
 • İnterskalen Sinir Bloğu Sonrası Lokal Anestezi Toksisitesi Gelişen Olguda Lipid İnfüzyon Tedavisi
  Andaç Dedeoğlu
 • Elde Motor Blok İstenmeyen ve Tendon Onarımı Yapılacak Hastada Anestezi Yöntem Seçimi: Düşük Doz Lidokain Kullanılarak Yapılan Ön Kol Riva Uygulaması
  Meral Erdal Erbatur
 • Sağ Torako-Aksiller Bölgede Yumuşak Doku Kitlesi (Lipom) Eksizyon Cerrahisinde Anestezi Yöntem Olarak Erektor Spina Plan Bloğu Uygulaması
  Selçuk Seçilmiş, Abdulhakim Şengel, Ramazan Aslanparçası, Abdullah Şengül
 • Laparoskopik Cerrahilerde Rejyonel Anestezinin Yeri Var Mıdır? Segmental Torakal Spinal Anestezi ve Erektör Spina Blok İle Laparoskopik Kolesistektomi Cerrahisi
  Nezir Yılmaz
 • Olgularla Situs İnversus Totaliste Anestezi Yönetimlerimiz: Genel Anestezi ve İnfraklaviküler Blok
  Fulya Yılmaz Barut
 • Total Kalça Protezi Yapılan Alkaptonürili Hastada Anestezi Yönetimi – Olgu Sunumu
  Ahmet Kacıroğlu
 • Varfarin Kullanan Hastada Subgluteal Siyatik Sinir Bloğu ile Arteriyovenöz Fistül Tamiri
  Berna Çalışkan
 • Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Spinal Miyoklonus: Olgu Sunumu
  Ayşe Vahapoğlu
 • Kalça Kırığı Olan Geriatrik Hastada Anestezi ve Analjezi Yönetimi; Fasya İliaka Bloğu
  Okan Andıç
 • Video Yardımcılı Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Ağrı Yönetimi İçin Rhomboid İnterkostal Blok
  Mustafa Duran
 • Tiroid Cerrahisi Yapılan Bir Olguda Bilateral Intermedıate Servikal Pleksus Bloğu ile Postoperatif Analjezi Yönetimi
  Olcayto Uysal
 • Laringomalazisi Bulunan Dismorfik Yüz Görünümlü Bir Bebekte Bilateral İnguinal Herni Onarımı Operasyonunda Anestezi Yöntemi Olarak Kaudal Epidural Blok Uygulaması
  Kevser Dilek Andıç
 • Osteogenezis İmperfektalı Pediatrik Hastada Oral Ketamin ile Sedasyon Ve İnfraklaviküler Brakial Pleksus Sinir Bloğu
  Okan Andıç
 • Sedasyon Altında İmplant Cerrahisi Yapılan Hastada Gelişen Sistemik Lokal Anestezi Toksisitesi ve Yönetimi
  Fatih Oluş, Hüseyin Babun
 • Dental Tedavileri Sedoanaljezi Altında Nazal Cpap Maskesi ile Gerçekleştirilen Pediatrik Hastada Perioperatif Anestezi Yönetimi
  Gözde Nur Erkan, Dilek Günay Canpolat
 • Yirmilik Diş Çekiminde Nazal Airway Yardımıyla Sedasyon Uygulaması
  Gözde Nur Erkan, Dilek Günay Canpolat
 • Peripartum Kardiyomiyopatili Gebede Anestezi Yönetimi
  Oğuz Özakın
 • Midgut Malrotasyonlu Gebe Hastada Sezeryan ve Malrotasyona Bağlı Akut Mezenter İskemisi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
  Kahraman Miişoğlu
 • Konjenital Kalp Hastalığı Olan Gebenin Sezaryen Cerrahisinde Peroperatif Anestezi Yönetimi
  Dilek Yeniay
 • Brugadalı Bir Gebenin Acil Sezaryen Operasyonunda Anestezi Yönetimi
  Bilge Aslan
 • Ürolojik Operasyon Esnasında Atriyo-ventriküler Tam Blok Gelișen Olguda Anestezi Yönetimi
  Ayfer Kaya Gök
 • HoLEP Sırasında Gelişen TUR-P Sendromu ve Yönetimi
  Özlem Melike Ekşi, Nalan Saygı Emir
 • Laparoskopik Radikal Prostatektomi Operasyonlarında Anestezi Yönetimi
  Serkan Telli
 • Robotik Laparoskopik Radikal Prostatektomi Hastasında Anestezi Yönetimi
  Yusuf Özgüner
 • Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (Hıpec) Uygulanan Hastada Anestezi Yönetimi
  Bilge Çetin, Hasan Uzer
 • Radikal Histerektomi Olgusunda Ağrı Yönetiminin Nosiseptif Level (NOL) İndeks Monitörizasyonu ile Değerlendirilmesi
  Naime Yalçın
 • Zor Entübasyon Olduğu Düşünülen Dev Guatrlı Olguda Anestezi Yönetimi
  Zühal Çavuş
 • Malign Hipertermi Öyküsü Olan Bir Hastada Anestezi Yönetimi
  Jülide Sayın Kart, Fatih Doğu Geyik
 • Karaciğer Sirozlu Hastada Anestezi Yönetimi
  Gülgün Elif Aksoy

İndir

Gelecek

15 May 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-131-9

Publication date (01)

2023